Loceri, Narat su sìndigu: Trasportus “S’Arst ponit in arriscu sa saludi de is istudentis.

Est a providiri  po  evitai s’ arriscu Covid”

In particulari su primu tzitadinu acusat problemas po  sa lìnia Lanusè-Loceri, a s’intrada e a s’essia de is iscolas, afirmat Lecca: “S’Arst ponit in arriscu sa saludi de is fìgius nostrus”

Su sìndigu de Loceri, Gianfranco Lecca, denùntziat disservìtzius in is mezus de trasportu pùblicus in Ogiastra, chi podint pòniri in arriscu sa saludi de is istudentis.

Su primu tzitadinu acusat problemas in particulari in  sa lìnia Lanusè-Loceri, a s’intrada e a s’essia de is iscolas.

is piciocus chi istùdiant in is istitutus de Lanusè funt istaus custrintus a viagiai subra de is mezus giai prenus, e obrigaus a istai a camba, custu nos amostrat un servìtziu inadeguau, insufitzienti e in arriscu  de su puntu de vista igiènicu e sanitàriu.

“Eus erriciu  deginas de signalatzionis de is  istudentis e de is  babbus sdignaus . Cantu est capitau in sa primu dì de iscola – at agiuntu Lecca –  mostrat una pagu capatzidadi fìgia de sa mancada programatzioni de parti de s’enti, chi ivècias depit tènniri a coru sa defensa de is piciocus  nostrus, garantendu unu servìtziu adeguau a is istudentis nostrus”.

“Su sistema de trasportu chi seus biendu in custas dìs rapresentat un’anomalia chi depit èssiri currègia in deretura e chi non podit sighiri aicci nimancu una dì in prus.

Eus suportau s’ incùngia acorraus in domu , eus pèrdiu pèrsonis chi stimiaus, nos si seus  privaus de sa cumpangia de is personis a nos prus  caras, privaus de sa didàtica in presèntzia e seus faendu isfortzus immensus po evitai de torrai  a incungiai torra su logu, non podeus permìtiri chi totus is sacrifìtzius torrint a nudda  càusa de su trasportu pùblicu mali organizau”.

“Cali imparu donaus a is generatzionis benentis chi nos si pedint de èssiri protègius ? Pedeus a s’ Arst de pònniri  rimèdiu  in deretura

 a is gravis mancàntzias suas e chi propòngiat unu servìtziu adeguau e efitzienti, chi respetit is règulas sanitàrias, chi assegurit su deretu a sa mobilidadi de is istudentis e chi non rapresentit un’ostàculu a sa saludi de totus”, concruit  aicci su sìndigu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s