Irbono. Avisu esplorativu pro achirimentu manifestatziones de interessu afidamentu Archìviu istòricu

Protzedura aberta pro s’afidamentu de su servìtziu de archìviu istòricu annu 2022. Avisu esplorativu pro achirimentu manifestatziones de interessu.

Si ponet a notu chi cun determinatzione de su Responsàbile de su Servìtziu Amministrativu e Econòmicu Finantziàriu n. 200 in data 10/08/2021 est istadu dispostu de protzedire a s’afidamentu in gestione de su Servìtziu Riòrdinu Archìviu Istòricu e de Depòsitu  pro s’annu 2022, tràmite protzedura negotziada a pustis de consultatzione de a su mancu chimbe operadores econòmicos individuados in  basea  apòsita indàgine de mercadu, cunforma a s’art. 36, comma 2, lett. B) e de s’art. 142 de su D.lgs.50/2016, gasi comente modificadu dae su decretu curretivu n. 56/2017, cun agiudicatzione mediante su critèriu de su minore prètziu, cunforma a  s’art. 95 de su Decretu subranumenadu.

Is operadores econòmicos interessados e chi tenent tìtulu a manifestare s’interessu a èssere invitados a partetzipare a sa protzedura, impreende s’ischema unidu a su presente Avisu.

Is chi apant presentadu regulare candidadura in is tèrmines indicados e chi presentent is recuisitos rechestos, ant a bènnere cumbidados a partetzipare a sa protzedura negotziada chi s’Ente si riservat de publicare pro mesu traessu de su trastu telemàticu de sa Rechesta de Oferta (RdO) tràmite su portale web de sa Regione Autònoma de sa Sardigna “SardegnaCAT” a s’indiritzu https://www.sardegnacat.it.

Is manifestatziones de interessu ant a dèvere cròmpere intro e no addai de is oras 13:00 de sa die Chenàbura 03/09/2021 segundu una de is sighentes modalidades:

PEC : petzi cun casella de Posta Eletrònica Tzertificada a s’indiritzu protocollu@pec.comune.ilbono.og.it  ;

CUNSIGNA A manu acanta s’Ufìtziu Protocollu situ in Via Elini n. 5.

Eventuales informatziones e/o crarimentos podent èssere rechertos a su Responsàbile de su Protzedimentu Dot. Casu Piero Giorgio a is sighentes indiritzos:

Telèfonu: 0782/33016

Curreos eletrònicos: info@comune.ilbono.og.it

PEC: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it

Totu sa documentatzione cuntènnida in sa determinatzione si podet agatare in s’Albu Pretòriu in lìnia e in sa Setzione “Trasparèntzia” de su situ internèt istitutzionale de su Comunu de Irbono puru in su giassu de sa Regione Autònoma de sa Sardigna – Setzione Bandos comunales.

Si invitant operadores econòmicos a pigare bisione de su Bandu pùblicu e de s’ischema de dimanda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s