Àrthana: Cuncursu pro s’atributzione assegnos de istùdiu in favore de is istudentes

BANDU PÙBLICU

CUNCURSU PRO S’ATRIBUTZIONE DE N. 27 ASSEGNOS DE  ISTÙDIU IN FAVORE  DE IS ISTUDIANTES CAPATZOS E E CHI MÈRITANT  IN DISCUMBENIOSAS CUNDITZIONES ECONÒMICAS, RESIDENTES IN SU COMUNU DE ÀRTHANA –

LEGHET REGIONALE. N. 31/84 E SUTZESSIVOS CAMBIAMENTOS

Deliberatzione de su G.C. n. 65 de su 29/07/2021

     Recuisitos de ammissione a su Cuncursu

Critèrios de mèritu

Podent partetzipare a su Cuncursu pro s’atributzione de Is assegnos de istùdiu pro mèritu, Is istudiantes residentes in su Comunu de Àrthana chi, in s’annu iscolàsticu 2020/2021:

            Apant cunsighidu sa Litzèntzia de s’Iscola Segundària de I° gradu, cun una votatzione finale superiora a 7/10;

            Apant cunsighidu s’idoneidade a sa classe sutzessiva de un’Iscola Segundària de II° gradu, aporrende una votatzione mèdia pari o superiora a is 7/10, sena dèpidos formativos e cun votu no inferiore a 8/10;

Su càrculu de sa mèdia non s’at a tènnere contu de sa votatzione aporrida in Religione a s’imparu Motòriu.

            Apant cunsighidu sa cualifica professionale o su diploma emìtidu dae is Istitutos Professionales o de àteru Istitutu de Iscola Segundària de segundu gradu, aporrende una votatzione mèdia pari o superiora a is 70/100;

Critèrios de Rèditu

Podent partetzipare a su Cuncursu pro s’atributzione de is assegnos de istùdiu pro mèritu, is istudiantes chi faghent parte de unu nùcleu familiare sa cale situatzione econòmica (ISEE) relativa a su 2020 siat uguale o inferiore a €. 20.000,00.

Si faghet presente chi segundu de s’art. 71 de su D.*P.*R. n. 445/2000, is Amministratziones sunt tentas a esecutare idòneos controllos subra de is decraratziones sostitutivas chi tzertificant su rèditu coberadu dae is famìlias e duncas at a imbiare a sa Guardia de Finàntzia, cun sa cale est istada istipulada una cunventzione, totu is decraratziones sostitutivas pro is dèvidos controllos gasi comente istabilidu dae sa normativa vigente .

Graduatòrias

S’Ufìtziu cumpetente, iscadidu su tèrmine prevìdidu dae su bandu pro sa cunsigna de is dimandas, at a redatare una graduatòria provisòria subra de sa base de is puntègios otentos

A paridade de puntègiu at a bènnere dada pretzedèntzia a cussas chi ant aporridu sa mèdia de is votos prus arta.

Sunt esclùdidos dae su cuncursu:

 Is istudentes, si magiorennes, o chi is babbos giai usufruint de un’assegnu de istùdiu erogadu dae istitutziones pùblicas o privadas pro sa matessi finalidades.

is istudentes, si magiorennes, sa cales decraratziones resurtant non beras.

Is istudentes chi frecuentant cursos de formatzione professionale;

Is istudentes su cales  is dimandas crompant in foras de tèrmine o chi is cumponentes su nùcleu familiare suo, gasi comente chi resurtat tèngiant pendèntzias.

Pro s’ammissione a su Cuncursu is interessados ant a dèvere presentare rechesta cun  su mòdulu disponìbile in s’Ufìtziu Amministrativu e chi faghet a iscarrigare de sa pagina internet www.comunediarzana.it

Su Responsàbile de su Servìtziu

Dr. ssa Monica Pirarba

https://www.comunediarzana.it/it/news/assegni-studio-anno-scolastico-2018-2019-2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s