Lanusè: Abbanoa – Avisu variatzione oràriu erogatzione de s’abba

Lanusè Abbanoa – Avisu  variatzione oràriu restritzione ìdrica noturna

S’informat sa populatzione chi Abbanoa at comunicadu chi partinde dae Lunis 09/08/2021 s’interrutzione de su servìtziu ìdricu est programada dae is oras 20:00 a is oras 06:00.

A pustis de is operatziones de boidadura e sutzessivu prenimentu de is cundutas  iat a pòdere sutzèdere chi s’ abba erogada siat trùgia .

DIE PUBLICATZIONE ON LINE: 06/08/2021

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s