Su sìndigu de Barì at iscritu a su Presidente Mattarella: “In Ogiastra violados deretos de sa Costitutzione”

Mameli: “S’Ogiastra, si bidet custrinta a subire e atzetare, a dolu mannu,  sa mancadu respetu de balores e printzìpios inviolàbiles de sa Costitutzione. Faeddamus de balores càrdine de sa vida tzivile comente  su deretu a sa salude e su deretu a sa lìbera tzirculatzione de is persones e de is mertzes”.

Su sìndigu de Barì, Ivan Mameli, at iscritu una lìtera a su Presidente de sa Repùblica, Sergio Mattarella, pro denuntziare sa lesione contina de deretos garantidos dae sa Costitutzione in Ogiastra.

Ponimus unas cantas partes de su messàgiu de su primu tzitadinu bariesu.

 “Cun grandu istima e respetu pro s’Istitutzione chi òcupat e chi rapresentat totus nois, tentu contu de su ruolu fundamentale suo de garante de sa Costitutzione, dda iscrio pro ddi rapresentare una situatzione de su territòriu nostru, s’Ogliastra, chi si bidet custrintu a subire e atzetare,a  dolu mannu, su mancadu respetu de balores e printzìpios inviolàbiles de sa Costitutzione istima nostra . Faeddamus de balores càrdine de sa vida  tzivile comente su deretu a sa salude e su deretu a sa lìbera tzirculatzione de is persones e de is mertzes”.

“Mi dimando comente si fatzat a faeddare de deretu a sa salude — sighit su sìndigu — in unu territòriu in ue una die eja e s’àteru puru, ddoe est una progressiva reduida de is  servìtzios essentziales esertzitados dae su Servìtziu Sanitàriu Natzionale a costadu de is tzitadinos. Is tzentros piticos nostros faghent riferimentu a unu piticu ispidale chi pro nois tenet unu balore fundamentale, chi faghet is contos cun una  farta crònica de personale , repartos chi funtzionant a iscutas, bìsitas ispetzialìsticas e ambulatòrios cun una costante discontinuidade, mancari resesset a andare a in antis e ofèrrere is servìtzios suos gràtzias a sa professionalidade e sentidu de abnegatzione de su pagu personale presente.  At a pàrrere assurdu su chi naro ma esistent piticos tzentros chi non tenent mancu su mèigu de base”.

Ispiegat su primu tzitadinu: “dae pagu, imbetzes, sa bidda mia, sena su servìtziu de guàrdia turìstica giai dae s’annu coladu, devet fàghere is contos cun serradas continas de una guàrdia mèdica chi diat dèvere garantire unu servìtziu continuativu a tres biddas piticas che a sa nostra. In cust’ùrtimu tempus, a cumentzare dae su mese de argiolas, est istada decretada sa serrada, sena apellu, de custu ùnicu presìdiu sanitàriu dedicadu a is tzitadinos e, in prus, a is mìgias de turistas chi sèberant de colare is vacàntzias in is tzentros Nostros. Comente si faghet a faeddare de deretu a sa salude in custos casos?”

Sighti Mameli: “Mi so fadiadu de bestire sa fàscia e manifestare pro sa tutela de deretos chi diant dèvere èssere in garantidos manera universale prus che totu in una Repùblica democràtica chi in manera istòrica at fatu de custos deretos su fundamentu suo. Comente si podet faeddare de deretu a sa tzirculatzione de is persones e de is mertzes in unu territòriu in ue is ùnicos collegamentos de su territòriu nostru sunt rapresentados dae su regordu tristu de s’aeroportu de Tortolì e de su portu de Arbatassa chi s’agatat in un’istadu de decadèntzia? A die de oe, in Ogiastra, amus tentu sa bìsita de su vitzeministru de is infrastruturas e de sa mobilidade sustenìbiles, su leghista Dot. Alessandro Morelli. Custa bìsita at tentu comente  prima tapa tenet su portu de Arbatassa e, a pustis s’inauguratzione de su lotu istradale Tertenia-San Prìamu — Galleria Sa Pruna. Sa presèntzia de su Vitze Ministru in Ogiastra diat pòdere tènnere su significadu de su grandu sentidu de bighinàntzia de s’Istadu a su territòriu nostru. Ddu sento a lu nàrrere, ma in custu casu, connoschende s’istadu de  su territòriu nostru e connoschende su passadu siat de su Portu de Arbatassa siat de sa S.S. 125, custa bìsita cun tantu de segadura de su nastru non podet chi èssere retzida cun unu tenore diferente e, pro custu motivu, deo non ddoe apa a partetzipare.”

“Torrende u su deretu a sa salude ddi cunfesso chi non semus prus dispostos a atzetare custos servìtzios de fatzada, chi sa responsabilidade non podet èssere atribuida, mancari sa grave situatzione, a  s’apretu sanitàriu chi at bidu is Comunidades nostras corpidas e in primu lìnia pro nde atremenare s’ispàinu. Pro totu su chi apo espostu,  ischende chi issu est atentu a is bisòngios de is tzitadinos, ddi pedo de si fàghere portaboghe a vàrios livellos pro more chi bèngiant respetados custos diritos fundamentales, su deretu a sa salude e su deretu a sa mobilidade. Seguru de un’interessamentu suo dda saludo cun istima”, concruit su sìndigu.

Foto e artìculu boddidos dae Vistanet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s