Loceri : S’arregordu de Oràzio Cucca mortu in su summergìbili Provana su 17 de Làmpadas 1940

Pagus dìs  in antis chi s’Itàlia essat intrada in  sa segunda guerra mundiali, su 5 de làmpadas de su 1940, su Provana de sa 21° Iscuadrìllia , a su cumandu de su capitanu de corveta Ugo Botti, iat lassau su portu de Nàpuli po andai a su nord de sa costera africana in s’Algeria  iat mòviu cun su Provana unu marineri Ogliastrinu, su Loceresu Oràtziu Cucca  de sa leva 1917.

Su 3 de Làmpadas iscriiat in d-una lìtera a is babbus sùs:

“…bos si incumandu custus bonus frutiferus, non s’iscit mai chi nos si serbat, ca su destinu non s’iscit cumenti siat, duncas creu chi siat mellus chi custus rispàrmius mius ddus tengiais bosatrus,…”.

Oràtziu  iscriiat meda a sa famìlia, finas a s’ùrtima partèntzia.

Oràtziu fùt istau promòviu “Capo càrrigu indicadore ” e iat comenciau a fài vàrias missionis in totu su Mediterràneu finas a candu  su 5 de Làmpadas de su 40  iat mòviu de Nàpuli po una missione definia “segreta” de is familiaris.

Su summergìbili  fut abarrau prus de degi dìs in su setori assignau, ma  de s’atu de sa decraratzione de guerra, iat comenciau a atacai bataglia.

A pustis de sa partèntzia de Nàpuli de su sommergìbile non si fùt iscìpiu prus nudda….

A  pustis de sa guerra  s’est iscìpiu de is Francesus ca su Provana fùt istau afundau  su 17 de Làmpadas de su 1940 a 80 mìllias de Orano.

su Provana iat avistau unus cantu de bastimentus francesus   in navigatzioni de Orano a Marsìllia e iat decìdiu de atacai batàglia de 1800 metrus de distàntzia, sparandu dùs silurus:  ma is armas iant pecau su bersàlliu,

Sa Curieuse e is Bastimentus Francesus  iant cuntratacau, betandu in mari,  unus cantus  de bombas de profundidadi de 100 kg. Su summergìbili Provana fùt istau corpiu  e ddis fùt toccau a riemèrgiri. Su cumandanti de Sa Curieuse, iat decìdiu de isperonai  su Provana, e su Provana si fùt truncau in dùs.

Su speronamentu no iat donau su tempus a s’ecuipàgiu de si sarbai . In pagu ora su sommergìbili si fùt afundau calandu a fundu de mari. S’ecuipàgiu intreu iat pèrdidu sa vida

Su Cumandanti francesu at contau,

“…De sa cabina mia…., appu pensau a is chi funt mortus a fundu de mari e appu pregau  po seis su De Profundis”.

Su Provana est  istau su primu summergìbili italianu a afundai in su Mediterràniu .

Torrau in pagu fueddus de un artìculu de Frederic Erminio Todde .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s