Àrthana: Deliberatzione Cunventzione ex art. 30 de su D. Lgs. 267/2000 pro s’esertzìtziu de is funtziones de aprovatzione istùdiu de cumpatibilidade idràulica o geològica e geotecnica.

Ogetu: Cunventzione ex art. 30 de su D. Lgs. 267/2000 pro s’esertzìtziu de is funtziones de aprovatzione istùdiu de cumpatibilidade idràulica o geològica e geotecnica de cumpetèntzia comunale cun s’Unione de is Comunos de Ogliastra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s