Digitalizatzione: creschet sa rete telemàtica de Lanusè

 “Dae oe, in prus a su Comunu, a s’ispidale Sennora Nostra de sa Mercede, a su Poliambulatòriu Asl, a su Tribunale, a s’Agèntzia de is intradas, fintzas su Corpus forestale, sa Politzia locale e s’iscola primària de Lanusè sunt collegadas a sa rete Kentos, intrende a fàghere parte de un’aneddu de rete ùnicu collegadu diretamente a cussu regionale”.

Dd’at naradu s’assessora regionale de is Afares generales, Valeria Satta, referende·si a su programa de isvilupu e de afortigamentu de is infrastruturas de sa Sardigna.

“A pagos meses de s’tivatzione in Lanusèi de sa rete telemàtica comunale noa, chi at permìtidu su collegamentu de is sedes e de is ufìtzios de pùblica utilidade, amus bòlidu fàghere un’àteru passu a in antis cara a sa digitalizatzione de totu su territòriu regionale”, at agiuntu s’assessore Satta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s