Àrthana: cuntzessione de linna po s’ impreu familiare

A V I S U

RICHIESTA CUNTZESSIONE LINNA  PO IMPREU FAMILIARE

Domanda po sa  cuntzessione de sa linna po impreu familiare

S’avertent is interessados chi de su 2021, in cale si chi siat momentu de s’annu, est semper possìbile presentare a s’ufìtziu protocollu de su comunu sa richiesta de cuntzessione de linna po s’ impreu familiare, impreende su mòdulu  segundu su regulamentu comunale chi faghet a iscarrigare  de su giassu de su Comunu de Àrthana

Si podet presentare sa domanda po sa cuntzessione de linna po s’ impreu domèsticu, presente a s’internu de is àreas  Fo.Re.S.T.A.S po unu cuantitativu de 6 metros comente a istabilidu dae su Regulamentu comunale po sa disciplina e s’assegnatzione de linna .

s’ammentat chi s’in casu de assegnatzione est aversare  su dèvidu  in su c.c.p.  n. 12114088 intestadu a su comunu de Àrthana – servìtziu tesoreria;

cun sa domanda est a presentare Còpia de unu documentu de identidade e còpia de su còdighe fiscale

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s