Loceri: doverosa cura de su territòriu nostru, po su staibeni de totus

S’Aministratzioni Comunali de Loceri  invitatat is meris de is  terrenus  in is àreas urbanas e e is chi fùnt a fundu de bidda , a  ddus puliri de s’erba, fenu, orrù, perda, àliga de cali chi siat sa natura e de is eventualis refiutus  sòlidus urbanus

Si narat a is citadinus a providiri a sa pulitzia de is terrenus  po s’incolumidadi de totus, po sa preventzioni a is fogus. Si subenit chi poderai puliu su territòriu nostru garantit s’igiene e sa saludi pùblica; èvitat chi si nàsciant babbois e parassitas, topis  e preservat su decoru de sa bidda e de s’ambienti

Pedeus duncas a totus de si fàiri càrrigu de sa doverosa cura de su territòriu nostru, po su staibeni de totus.

Subeneus a totus  ca is Òbligus regionalis (Delib.G.R. n. 15/7 de su 23/04/2021), chi permitint de pònniri fogu a erba o frongia de su pulimentu,

EST CUNSENTIA CHI SI TENIT AUTORISATZIONI:

a) in su perìudu de su 15 maju a su 30 de su mesi de làmpadas e dae su 15 de su mesi de cabudanni a su 31 de si mesi de Ladaminis po mesu de s’autorizatzioni emìtia de s’Ispettorau forestali cumpetenti in su territòriu, presentandu domanda cun apòsitu modellu “Allegadu C”;

b) in su perìodu dae su 1°  a su 20  de su mesi de orgiolas  e dae su 15 de su mesi de austu a su 14  de su mesi de cabudanni, solu in is terrenos chi tengant abba suficienti a studai fogu e chi tengant s’autorizatzioni emìtia de s’Ispettorau forestali cumpetenti po su territòriu;

atras informatzionis si pòdint pediri  in s’offitziu de  Politzia Locali.

Chini e ca si siat chi no pongat in menti a is disponimentus at a èssere cuntraventzionau, comenti est prevìdiu in s’art. 3 de sa Lèi 689/81

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s