Loceri: Su Ballu ‘e Oga (su Ballu de Boga) sonau de tziu Lillinu Casula in su 1956

Loceri su ballu de boga ( su Ballu’e oga ) o ballu ‘e ogai

Custu ballu est istau sonau de tziu Lillinu Casula in su mesi de mau de su 1956 po is operadoris de sa Rai chi iant  girau sa Sardigna registrandu su folklori sardu in cuss’annu.  Tziu Lillinu iat presentau  custu ballu cun su tìtulu de Ballu’e oga. Custu testimoniat  una de is bellas usantzas   de Loceri.

Loceri, de su chi contànt is furisteris chi beniant a  ddu bisitai, est sempri  istat presentada  comenti a una bidda de festàrgius. Ògnia ocasioni fut  bona  po ballai e cantai.

Fut  costumu su  cantai a mutetus,  unu sistema traditzionali de improvisatzioni poètica in limba sarda.  Ddue funt dùs tipus de mutetus: is mutetus curtzus (mutetus a dùs o tres peis) e is mutetus longus (a prus  peis).  Ògnia mutetu, essat longu o curtzu, fut cumpostu de duas partis: una  sa stèrria o peis, e s’àtra  fut sa torrada.

Fut costumàntzia chi custu càntu poèticu essat acumpangiau de unu strumentu musicali, is testimoniàntzias  prus antigas previdiant s’impreu de is bìsonas,  a pustis cun s’imbentu de is fisarmònicas  fut intrau in usu  siat sa fisarmònica chi s’organitu. In Sardigna custus strumentus  ant tentu difusioni meda, partendu de sa fini de s’Otugentus, ant sostituiu  is launeddas, forsis po mori ca furint prus fàcilis a ompreai.

Si contat   chi is giòvanus de Loceri essant organizaus  in classis, “ is levas”, po esercitai custa passioni po su cantai a mutetus e ca si cuotànt po  chi ogni  grupu si èssat comprau un’organitu  po s’acumpangiai su cantu. Custu  strumentu musicali beniat afidadu a su chi de su grupu pariat  su prus portau  a imparai sa melodia  po  acumpangiai  su cantu e ogni sàbudu donànt lìberu isfogu a sa poesia improvisada.

 Cantànt fatu de is biginaus  e tra  una postatzioni e s’atra faiant unus cantus de ballus. Su chi sonàt  non sempri fut unu professionista,  capitàt puru  chi essat capassu a pisi a fai una o duas pichiadas, e in s’antigu costumànt a cumpagiai su sonetu cun su  tumborno  e  su triàngulu.

S’allenamentu po cantai a mutetus fut importanti meda, ogna ocasioni de sa dì fut bona po si esercitai  a formulai rimas.  Si contat chi  in s’ora de su traballu in su sartu calencunu cantàt  a bogi manna un’improvisada a mutetu e capitàt ca  s’intendiat calencunu ca ddi spundiat in rima de un’atru terrenu.

Fut  costumu antigu  de fai una cuèstua intra is  giòvunus po pagai unu sonadori  bonu  po sonai is ballus  su domìnigu. Faiant regulari cuntratu  cun  su sonadori po chi si essat postu  a disponimentu po sonai  is ballus  in pratza ogni domìnigu  e aici a  mengianu a pustis de sa missa cantada,  faiant su  ballu de missa  po informai  sa bidda  ca a  merici nci furint is  ballus in pratza po totus.

Unu ballu particulari meda chi faiant a Loceri  fut su  ballu de boga ( ballu  ‘e oga ) in su sensu ca nci ogànt a calencunu: si tratàt de unu giogu colletivu  acantu  chini  faddiat  beniat postu a foras de su giogu.  Is règulas beras e pròpias non mi funt lòmpias  ma chini  partetzipàt a su giogu fùt obrigau a ddas acetai. Narànt ca in s’ora de su giogu candu faiant su  ballu de boga, onànt ( una cosa ) in manus chi si dda dopiant passai s’unu cun s’attru cantu si firmàt sa musica chini teniat  sa cosa in manus i nce ddu ogànt

In su ballu, capitàt peri, chi essant domandau una fèmina a baddai e capitàt chi  a bortas calencuna fèmina essat torrau ca no.

A dolu mannu si contant fìncias de situatzionis lègias, ca si peri scudiant. Difatis  calencunu arrifiutau  est capitau essat fatu  afrontu a una fèmina  e is  parentis sùs  podiant acodiri po dda difèndiri e ndi nasciat una crava.

Si contant peri ca sa fèmina podiat esertzitai su deretu de imbucai unu sciafu a chini  essat acucau a insistiri meda.

unas cantu de fotografias de Loceri in festa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s