Lanusè e Tortolì : tzentru Prelievos e isportellos ticket abertos finas a su sàbadu

Lanusè e Tortolì : tzentru prelievos e isportellos ticket abertos finas a su sàbadu

Bonas noas pro is impitadores ogliastrinos chi ant a pòdere efetuare prelievos e anàlisis finas a su sàbudu.

Su Cummissàriu Istraordinàriu de s’ASSL de Lanusè, Dotore Ugo Stochino, at comunicadu chi dae sàbadu su 24 de abrile 2021, su tzentru prelievos e is isportellos ticket de su Presìdiu Ospedalieru Ùnicu “Nostra Sennora de sa Mercede” de Lanusè e de su Poliambulatoriu de Tortolì ant a èssere operativos finas a su sàbadu e ant a sighire su sighente oràriu: dae is 07.30 a is 10.45.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s