Elini. Contributos pro su detetu a s’istùdiu

LIBRI.pngS’informat sa tzitadinàntzia chi sunt istados ativados sos sighentes interventos pro su deretu a s’istùdiu destinados a is istudiantes chi su nùcleu familiareissoro  presentat un’indicadore de sa situatzione econòmica ecuivalente bàlidu cunforma a  D.P.C.M. n° 159/2013, prus bàsciu o uguale a € 14.650,00.

BURSA DE ISTÙDIU REGIONALE (a. s. 2018/2019)

Pro sos istudiantes de sas iscolas pùblicas primàrias e segundàrias de primu e segundu gradu (esclùdidu benefitziàrios de sa Bursa de istùdiu natzionale 2018/2019).

BONU LIBROS (a. s. 2019/2020)

Pros sos istudiantes de sas iscolas segundàrias de primu e segundu gradu.

MODALIDADE PRESENTADA DOMANDA

Podent presentare sa dimanda a sa Comuna de residèntzia acanta s’ufìtziu protocollu intro su 15 de onniasantu 2019: su genitore, su rapresentante legale de s’istudiante o su matessi istudiante si magiorenne, compilende s’apòsitu mòdulu e alleghende sa sighente documentatzione:

− fotocopia de s’atestatzione de s’ISEE in cursu de balidesa emìtida segundu sa normativa prevìdida dae su DPCM n.159/2013;

− fotocopia de su documentu de reconnoschimentu de su richiedente in cursu de balidesa;

− solu pro su Bonus libros: documentatzione chi provet s’ispesa (iscontrinos, retzidas, faturas)

MODULISTICA E INFORMATZIONES

Sa modulistica de impreare est a disponimentu in su situ de sa Regione Sardigna: http://www.regione.sardegna.it, in su situ de su Comunu: http://www.elini.nu.it e acanta s’Ufìtziu servìtzios iscolàsticos

Pro informatziones:

Ufìtziu Servìtzios iscolàsticos de sa Comuna de Elini

Dies e oràriu de abertura: dae su lunis a sa chenàbura 8.30 – 13.30 , martis e mèrcuris 15.30 – 17.30, Telèfonu: 0782 33069

Email: comunedielini@tiscali.it

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s