Elini. Su 5 e su 6 de mese de ladàmine ddoe est istada sa prima Edizione de su Barefoot Trekking in Ogliastra. Su sìndigu Rosalba Deiana: “Una passigiada a pees iscurtzos pro connòschere su sartu nostru”

Su 5 e su 6 de mese de ladàmine ddoe est istada sa prima Edizione de su Barefoot Trekking in Ogliastra. Su sìndigu Rosalba Deiana: “Una passigiada a pees iscurtzos pro connòschere su sartu nostru”.

Ddoe est istada sa chida colada sa primu editzione de su Barefood Trekking in Ogiastra, un’apuntamentu cun sa naturalesa e s’ambiente areste de su territòriu ogiastrinu. In programma bisitas a su partcu archològicu Selende de Lanusè, ismùrgiu in su Cramu de Elini,  una setziada de Archeo-Yoga, e totu a pees iscurtzos, pro torrare a istantargiare cussu legàmine antigu cun sa terra e cun sa naturalesa. Pròssimu apuntamentu una giorronada a pees iscurtzos in is filetos de su Gennargentu arthanesu.

71294437_3101535936541078_3138253283731177472_n.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s