Lanusè. Cuncursu pro 1 postu de istrutore amministrativu contista – Categoria C – cun riserva prioritària pro sos voluntàrios de sas Fortzas Armadas

Cuncursu pro 1 postu de istrutore amministrativu contista – Categoria C – cun riserva prioritària pro sos voluntàrios de sas Fortzas Armadas.

i378469768463833390.jpgBandu de cuncursu pùblicu, pro tìtulos e esàmenes, pro sa cobertura a tempus partziale (24 oras a sa chida) e indeterminadu de n. 1 postu de istrutore amministrativu contàbile, cat. C, pos. econòmica C1, de assignare a s’àrea AA.GG., cun riserva prioritària pro sos voluntàrios de sas fortzas armadas cunforma a s’art. 1014, c. 4 e de s’art. 678, c. 9, de su d. lgs. n. 66/2010

Sa domanda de partetzipatzione unida a sa relativa documentatzione, firmada e  indiritzada a sa Comuna de Lanusèi, Bia Roma 95, CAP 08045 LANUSÈI, at a dèpere lòmpere intro sas oras 13:00 de sa 30° die imbeniente a sa publicatzione de su presente bandu in Gazzetta Ufitziale – 4ª Sèrie Ispetziale – Cuncursos e Esàmenes.

còmpuda is documentos 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s