Irbono. Bandu pro su cumpletamentu de s’àrea esterna de su campu isportivu

CoolClips_vc063634.pngSa Comuna de Irbono cheret fàghere una seletzione pro s’incàrrigu de PROGETATZIONE DEFINITIVA E ESECUTIVA, DIRETZIONE TRABALLOS, CONTABILIDADE TRABALLOS, COORDINAMENTU DE SA SEGURIDADE IN FASE DE PROGETATZIONE E ESECUTZIONE de sas òperas de CUMPLETAMENTU DE S’ÀREA ESTERNA DE SU CAMPU ISPORTIVUS ULESTRI

INFORMATZIONES:

Importu complessivu a base de asta: € 32.556,99

  1. ISTATZIONE APALTANTADORA: Comuna de Irbono, bia de Elini n° 5, 08040 Irbono (OG) – tel 0782 33 016 – fax 0782

33 760 – mail PEC: protocollo@pec.comune.ilbono.og.it – indiritzu internèt: http://www.comune.ilbono.og.it;

  1. RESPONSÀBILE DE SU PROTZEDIMENTU: Cunforma a s’art. 31 de su Còdighe e de s’art. 34 de sa L.R. n° 8/2018. Responsàbile Ùnicu de su protzedimentu est su GEOM. MAMELI MARCO.
  2. PROTZEDURA DE GARA: protzedura cunforma a s’36 comma 2 lìtera a) e b) de su D.Lgs.vu 50/2016, de sighidu denominadu “Còdighe”, cun invitu a unu nùmeru de a su mancu 15 OPERADORES ECONÒMICOS (si sussistet custu nùmeru) individuados cun sas modalidades mentovadas in su puntu 14 sighente, de s’acumprire mediante s’usu de sa protzedura RdO in su Sistema CRC RAS (ex Sardigna CAT);
  3. FINANTZIAMENTU DE S’APALTU: S’apaltu est finantziadu cun fundos de s’Istitutu de sa Crèditu Isportivu de Roma pro unu totale de € 214.286,96.

Pro àteras informatziones compudade su situ de su Comunu (link in suta de)

https://www.comune.ilbono.og.it/progetazione-definitiva-e…/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s