IRBONO. BANDU PRO S’EROGATZIONE DE CONTRIBUTOS UNA TANTUM, PRO S’ABBATIMENTU DE SAS TARIFAS TARI – ANNU 2014-2015-2016

BANDU PRO S’EROGATZIONE DE CONTRIBUTOS UNA TANTUM, PRO S’ABBATIMENTU DE SAS TARIFAS TARI – ANNU 2014-2015-2016

Segundu sa Deliberatzione de Cussìgiu Cumonale n. 21 de su 28.07.2017 chi tenet a ogetu “aprovatzione regulamentU cumonale pro s’erogatzione de contributos una tantum, pro s’abbatimentu de sas tarifas tari – annu 2014-2015-2016”.

LEGHE SU DOCUMENTU CUMPLETU avisu pùbblicu contributos tari 

avisu.jpg

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s