Sa Die Europea de is Limbas

Sa dì europea de is limbas.jpg“Oe est sa Die Europea de Sas Limbas chi colat sena ammentu e eventos dignos de mentovu. Antzis podimus notare chi ocannu puru s’iscola est torrada a cumentzare sena imparu de su sardu, mancu cussu mìnimu curricolare, progetu chi fiat costadu traballu meda. Meressimentu puru de una lege aproada in finitia de s’ùrtima legislatura chi, comente aiamus naradu pro de badas a su bentu, at blocadu totu. Tocat a Guvernu e Cussìgiu Regionale noos a pònnere manu a custu disacatu torrende a sestare totu. Sa cumpetèntzia in s’istatutu, una lege noa, infrastruturas de primore, cumpletamentu de su progetu de limba ufitziale. Arribos non de pagu contu chi ant bisòngiu de fide, cumpetèntzias, resursas e tempus. Si s’ùrtimu guvernu at ghetadu totu a terra si isperat chi su nou torret a fraigare in nùmene fintzas de unu sardismu chi so cumbintu chi non podet ismentigare sas raighinas suas”.

Leadu dae https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/38790/giornata-europea-delle-lingue-il-pensiero-in-sardo-di-giuseppe-corongiu