Elini. Oràriu de apertura nou de s’Ufìtziu de is Servìtzios Sotziales

S’AVERTET TOTU SA TZITADINÀNTZIA CHI S’UFÌTZIU DE SOS SERVÌTZIOS SOTZIALES AT A ÈSSERE ABERTU A SU PÙBLICU IN SAS SIGHENTES DIES: LUNIS- MÈRCURIS- CHENÀBURA DAE IS 8,00 A IS 11,00.

Su Sìndigu, F.DU ROSALBA DEIANA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s