Elini. Cunvocatzione de su Cunsillu Comunale pro su 26 de cabudanni 2019

download (7)

Su Sìndigu

BIDOS is artt. 23 e 24 de s’Istatu;
RILEVADA s’oportunidade de pèpere tratare is sighentes argumentos :

CONVOCAT

Su Cussìgiu Cumonale in sèida ISTRAORDINÀRIA de sa PRIMA CUNVOCA pro sa DIE 26 CABUDANNI 2019 a ORA de is 13:00 acanta sa Sala Consiliare pro sa tratatzione de su sighente ÒRDINE DE SA DIE:

1. Sebestu de su grupu amministratzione pùblica e de su grupu de cunsolidamentu propedèuticu a s’aprovatzione de su bilantzu consolidadu e allegados comente in s’art. 233 bis, de su D. Lgs. n. 267 de su 18.8.2000 – annualidade 2019 –bilantzu consolidadu e contabilidade econòmicu patrimoniale – esertzìtziu 2018 – Rinviu;
2. Comunicatziones de su Sìndigu;

Si sèida andaret deserta pro farta de su nùmeru legale, su Cussìgiu s’at a riunire pro sa tratatzione de sos argumentos postos a s’òrdine de sa die sa die 27/09/2019 a sas oras 13:00 in sèida de sa SEGUNDA CUNVOCA.
Còpia de su presente provedimentu at a èssere notificadu, intro sos tèrmines prescrìvidos, a cada cussigeri Cumonale, publicadu a s’Albo pretòriu de s’Ente e difùndidu mediante bandu pùblicu a sos sensos de s’arte. 25 de s’Istatutu.

Su sìndigu
Rosalba Deiana

càstia documentu in pdf consillu comunale elini

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s