Elini. Laboratòriu creativu “Mi bio gosi”, pro is pipios de s’iscola de s’infàntzia

Sa Bbilioteca Comunale de Elini, cun s’agiudu de is volontàrios de su Servìtziu Tzivile Natzionale, custu mangianu, a ora de is 09.30, in sa biblioteca comunale de Elini, Bia de Pompei n. 2, aparitzant unu laboratòriu creativu a tìtulu “Mi vedo così”pro is pitzinnos chi ant frecuentadu s’iscola de s’infàntzia in s’annu iscolàsticu 2018-2019. Ogna pitzinnu ant a dèpere batire dae domo una turra de linna. S’atividade est a s’indonu, pro informatziones 0782 349056.

Locandina

BIBLIOTECA ELINI.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s