Lanusè. Iscola tzìvica de mùsica pro s’Ogliastra – Seletzione de is dotzentes 2019/2022

i956054379462030932

In esecutzione de sa detèrmina de su Responsàbile de s’Àrea de sos Afares Generales n. 479 de su 22/08/2019 est istada pubblicada una seletzione pùbblica pro tìtulos, pro sa formatzione de graduatòrias finalizadas a su cunferimentu de eventuales incàrrigos de dotzèntzia acanta s’Iscola Tzìvica de Mùsica pro s’Ogliastra – Triènniu iscolàsticu 2019/2022, in sas sighentes disciplinas de insegnamentu:

  • Òrganu, pianoforte, tastieras eletrònicas, càntigu corale, càntigu lìricu, càntigu modernu, càntigu a tenore, arpa,
  • Chiterra, Chiterra moderna (acùstica, Elètrica … ), vìola, violontzellu, contrabbassu, bassu elètricu
  • Sassòfonu, clarinetu, òboe, fagotu, flàutu traessu, trumba, trumbone, corru
  • Bateria, percussiones, fisarmònica
  • Fisarmònica in sa mùsica traditzionale sarda, launeddas, sulitu, organitu diatònicu
  • Musicoterapia, propedèuticu musicale, audiotècnica e fonia, cumpositzione (armonia e contrapuntu), mùsica e tecnologias noas e tècnicas compositivas informàticas, teoria, rìtmica e pertzetzione musicale
  • Àteros istrumentos Musicales

Documentos

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s