Elini. Bandu pùbblicu de afidamentu in locatzione a impreu cummertziale de su “Molinu betzu de s’ollu”, iscadèntzia de is domandas su 31/10/2019

BANDU PÙBLICU PRO S’AFIDAMENTU IN LOCATZIONE A IMPREU CUMERTZIALE DE S’IMMÒBILE COMUNALE “Molinu betzu de s’ollu”.

MulinoIn esecutzione de sa Delìbera de Giunta Cumonale n. 49 de su 26/06/2019 a ogetu “Afidamentu in locatzione a impreu cumertziale de s’immòbile cumonale “Betzu frantoio oleario”, sitiadu in sa SP n. 23 – Pianu a livellu istradale e distintu in catastu a su Follu 21 Mappale n. 223. Indiritzos.”

S’Amministratzione Cumonale faghet a ischire chi cheret cuntzèdere in locatzione a unu sugetu privadu  un’immòbile chi fàghet parte de su patrimoniu disponìbile de s’ente, de sighida mègius descritu e destinadu a faina de somministrazione de alimentos e bèvidas.

Chie est interessadu e pro  consultare is documentos carcade custu ligàmine  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s