Loceri. Bandu afidamentu in cuntzessione servìtziu gestione Piscina Comunale

pi.jpgSu comunu de Loceri, in data 13 de austu 2019, at pubblicadu un’avisu pro s’Afidamentu in cuntzessione de su servìtziu de gestione e mantenidura ordinària de sa Piscina comunale sitiada in a Loceri in Bia Casteddu 9. S’avisu cumpletu e is mòdulos pro presentare domanda sunt a disponìbile in su portale SardegnaCat.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s