Lanusè. Cunvocatzione de su Cussìgiu Comunale de su 29/07/2019

i132920636454769048.jpgTotus sos tzitadinos sunt cumbidados a partetzipare a su Cussìgiu Comunale, cunvocadu acanta s’Àula consiliare de Bia Roma,  Lunis, 29 de mese de argiolas s 2019 a sas oras 12:00 pro sa tratatzione de su sighente òrdine de sa die:

art. 227 de su d.lgs 267/2000 – Rendicontu de gestione 2018 – Aprovatzione;

art. 175, comma 8, de su d.lgs. n. 267/2000 – Assestamentu generale de su bilantzu finantziàriu 2019/2021 cun cuntestuale aplicatzione de avantzu vinculadu e salvaguàrdia de sos echilìbrios de bilantzu ex art. 193 de su d.lgs. n. 267/2000;

Segreteria comunale in forma assotziada – Isorvimentu cunventzione cun sas Comunas de Gàiru, Ortzai e Ollolai cunforma a  sa deliberatzione de su Cussìgiu Comunale n. 5 de su 18/02/2019;

Segreteria Comunale  in forma assotziada tra sas Comunas de Lanusi, Ollolai e Ortzai – Aprovatzione ischema de cunventzione.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s