Loceri. Arriscu pro  fogos, perìgulu artu

mem060.jpgMancari s’isetet unu cambiamentu  de sas cunditziones climàticas cun s’arribu de su maestrale e sas temperaduras in calu, sa Diretzione Generale de sa Protetzione Tzivile de sa Regione Sardigna at trasmìtidu unu Bulletinu de previsione de perìgulu pro su fogu.

A èssere interessades diversas zonas de s’ìsula, cumprèndida cussa de Casteddu. In particulare, su perìgulu est artu e evidentziadu cun su colore arantzu.

In custu istadu, sas cunditziones sunt tales chi, ci essit fogu e si non benit istudadu in deretura, su fogu podet crèschere meda a su puntu chi pro nde ddu istudare est prestisu s’interventu de is aparèchios aèreos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s