Lanusè. Biblioteca Comunale: dae ocannu ativu su servìtziu “edìcola”

Caros letores, ischiais chi sa prataforma MLOL ofrit peri su servìtziu edìcola? Est possìbile compudare a s’indonu totus sos giornales e cuotidianos prus famados de su mundu, rivistas e periòdicos locales.
Bos torramus a subènnere chi pro impreare su servìtziu est pretzisu a si iscrìere: bos isetamus in biblioteca.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s