Lanusè. Su Parcu Archeològicu de Selene in sa pàgina “Règulas de su sardu iscritu”

Su Parcu archològicu Selene de Lanusè nch’est acabbadu in sa pàgina de Règulas de su sardu iscritu, su grupu de face book chi dae unos cantos annos faghet sensibilizatzione pro s’impreu de normas segua e règulas firmas in s’iscritura de su sardu. Ogetu de s’atentzione de “Règulas” est istada sa cartellonìstica plurilìnguas de su parcu. Difatis, is bisitadores chi andant a si fàghere unu giru in su situ nuràgicu de Lanusè, agatant inditos in italianu, inglesu e sardu. Si tratat de una polìtica sighida dae semper dae su sòtziu La Nuova Luna chi tenet sa gestione de su parcu”, unu sèberu bene intzertadu chi serbit a afortiare s’impreu de sa limba sarda, donende.ddi valore e importàntzia.

Custu su comentu fatu dae Règulas pro sa cartellonìstica plurilìnguas:

!In Lanusè su bilinguismu in sa comunicatzione turìstica est cosa normale, e finas sa norma est bene rispetada. Totus aici, gràtzias”

Custas is fotos postadas in sa pàgina de “Règulas de su sardu iscritu“.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s