Àrthana. Èsitu de su laboratòriu in s’iscola materna

Bene meda su laboratòriu “Sa stadda” aparitzadu dae s’isportellu linguìsticu e dae sa biblioteca comunale in s’iscola materna de Àrthana. Is pitzocheddos ant pompiadu su contu “Is aventuras de una pudda” contadu in sardu e in italianu, poi ant partetziapadu a s’atividade manuale “Sa stadda” cun s’agiudu de is mastras de s’asilu. Ogna pipiu at coloradu is difuras de is animales de istadda e posca at iscritu su nòmende de is pegos in sardu e in italianu. a s’acabbu de s’atividade si nd’ant deadu a domo su traballeddu pro ddu fàghere bìdere a is mamas e a is babbos.

sa stadda foto laboratorio (1).jpeg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s