Nuraghe Ibba Manna de Barì

Su nuraghe de Ibba Manna est su prus otzidentale de is sete nuraghes chi s’agatant in su Tecu.

c803f34f838a7cde7be0d34d45574749_L.jpgSa positzione artziada sua ddi  garantiat, cun probabilidade, unu ruolu primàrgiu in is cunfrontos de is àteros nuraghes e forsis peri rispetu a su sartu totu a inghìriu. Fraigadu in pitzu de is restos de sa buca vulcànica ativa belle 1-2 milliones de annos a immoe, su nuraghe oe est in un’istadu malu, cun diversas franadas chi non permitint de cumprèndere bene comente fiat fatu. S’iscerant in modu craru duas turres ebbia, in intro de is cales s’aberiat, forsis, una corte pitica, comente a su sòlitu in is nuraghes cun prus turres (cumplessos). In sa turre printzipale  sunt presentes nitzos e iscala de passàgiu pro nche pigare a is pianos prus artos, oramai rutos. A casi 50 m, cara a nord-est, s’agatat una domus de janas a aposentu solu, sinnu chi su logu fiat abitadu giai dae su neolìticu.

Pranu de su Tecu

Su pranu de Tecu s’est formadu in su Plio-Pleistocene dae s’essida de lavas vulcànicas de natura  basaltìcas alcalinas (pedra de mola).

Is coladas de lava chi ant formadu su pranu nde sunt istupadas a foras dae diversos essidòrgios: su prus mannu est peri prus in artu, acanta is antigos ant fraigadu su nuraghe de Iba Manna.

Tra is medas fenòmenos geològicos chi s’osservant in su pranu de su Tecu, sena duda mèritant atentzione pro sa raridade issoro is formatzione de isferoides (pedra a pìgios o a tege).

Is isferòides de Tecu

Is isferòides de istàgiu (o de separatzione) sunt su puntu de partèntzia de unu àteru fenòmenu mutidu “ispigiolamentu a chipudda”.

Si tratat de unu protzessu de alteratzione progressivu, dèpidu a s’idrolisi de unos cantos minerales, chi si manifestat cun un’ispigiolamentu de sa roca dae foras a intro. Custu fenòmenu ddu podimus bìere in sa pedra de mola e làvica.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s