Irbono at bìvidu unu fine chida dedicadu de sa promotzione culturale e gastronòmica sarda.

Irbonu, pane, traditzione e cumpartzidura. Unu fine chida, cudda in pessu chi coladu, dedicadu a sa promotzione culturale e gastronòmica sarda. Mùsica, paràulas e ballos traditzionales, personificados dse su grupu de mascaras Janas Amaymonausu, ant abertu, sàbadu coladu, a sa die de formatzione a tìtulu “Promotzione de sa cultura alimentare locale ogiastrina” promòvida dae Anteas Ogliastra e Sardigna in collaboratzione cun sa Comuna, Pro Loco, Cisl e Fnp de Irbono e assòtzios de su de Tertzu setore. Belle setanta voluntàrios de sos assòtzios promotores, si sunt agatados a sas 10.00 de mangianu a s’internu de sa domo museu de bia San Giovanni pro pònnere sas manos in pasta e preparare paris cun carchi fèmina, esperta, tres tipologias de pane sardu. Bestidas cun bestires traditzionales e bene dispostas a cumpartzire cun sos presentes sos “segretos issoro de su  pane bonu”, Maria Marongiu, Anna Ferreli, Bonaria Deiana, Ersilia Marongiu, Gina Manca, Antonietta Lai e Savina Pirarba ant  preparadu, cun s’agiudu de sos corsistas, su pistocu, su modditzosu e s’anguli dee cibudda.

Teoria, pràtica e cotura in su furu in pedra, sighidu dae su tastu. S’ispetàculu de coghina dae su bivu est istadu coordinadu dae sa giornalista Marinella Arcidiacono pro mèdiu de intervistas e anèddotos a pitzu de sa traditzione gastronòmica sarda. Su cursu de formatzione at sighidu finas a merie a tardu in unu clima festosu, de sanu cunfrontu cun s’obietivu de avalorare e tramandare a sos benentes rituales e traditziones culinàrias de sa bidda ogiastrin. Tra sos corsistas, fintzas carchi giòvanaa pitzocas chi ant dadu proa de ischire fàghere e bòlere èssere testimòngias de  s’iscàmbiu intergenerazionale, pro more chi custas usàntzias non si mòrgiant mai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s