Loceri. Avisu pro su cumpletamentu pro is òperas de missa in esertzìtziu intersetzione, S.S.390 Caminu Cunsortile

500_F_69436400_vM8UCqRFxs2A5u26KFlZt322o1pOTq1ETRABALLOS: “ OP.008.b – Realizatzione de una rotatòria tra sa tzircunvallatzione de Loceri, sa SS 390 Barì – Loceri e su caminu de collegamentu tretu bìviu SS 390 Barì – Loceri noa SS 125. “CUMPLETAMENTU PRO ÒPERAS DE MISSA IN ESERTZÌTZIU INTERSETZIONE S.S.390 CAMINU CUNSORTILE”. CUP J31B07000400002 – CIG 7542572750..

IMPRESA: Genco srl, cun sede a Mussomeli (CL), bia Ligùria n. 3 – P.I. 019893308. CUN-CUNTRATU: in data 09/10/2018.

IMPORTU CUNTRATUALE: € 109.657,76 cumprensivos de sos òneres de seguridade uguale a € 4.497,32

AVISU A ISCREDITORES

In esecutzione a su dispostu de s’art. 218 de su D.P.R. 5 de mese de ladàmine 2010, n. 207, comunichende s’acabu de sos traballos mentovados in  s’ogetu, assùmidos dae sa subranditada impresa Genco srl de Mussomeli (CL),

S’INVITANT

Tutus is chi tenent crèditos in is cunfrontos de sa subranumenada impresa pro indebita ocupatziones de àreas o istàbiles e disacatos causados in s’esecutzione de sos traballos, a presentare, intro su tèrmine perentòriu de dies 15 dae sa data de publicatzione de su presente avisu, sas resones de sos crèditos issoro e sa relativa documentatzione giustificativa, avertende chi non s’at a tènnere contu de sas comunicatziones trasmìtidas a pustis de custa iscadèntzia .

Lanusè, su 25/03/2019

Su Responsàbile Ùnicu de su Protzedimentu

Geom. Aurelio G. Grosso

 

Documentu firmadu dae: GROSSO AURELIO GERARDO 25/03/2019

Càstia s’avisu in formadu originale avisu

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s