Lanusè festat sa tzentenària Giovanna Loi Paderi

Est tzia Giovanna Loi Pasderi sa tzentenària noa de Lanusè chi oe at lòmpidu chentu annos. Tzia Giuanna at retzidu in domo sua is augùrios de su sìndigu de Lanusè Davide Burchi. Augùrios finas dae parte de s’Isportellu Linguìsticu. A chentu e prus! Custa est sa fotografia tirada dae Etore Loi e pubblicada in su profilu internet cosa sua.

100 annos lanusè.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s