Àrthana. Avisu a is cassadores: cunsigna de su follu  venatòriu intro su 1°de martzu

app_300_300_caccia2.jpgSi subenit a is cassadores residentes in su comunu de Àrthana chi intro su 1° de martzu 2019 ant a dèpere providire a cunsignare in comunu, in s’ufìtziu protocollu, su follu venatorio originale pro s’annada 2018/2019, compiladu in manera dèpida in totu is partes.

Si su follu no at a èssere cunsignadu o si at a èssere cunsignadu in ritardu, s’at a aplicare una santzione, comente in s’artìculu 74, comma 5 de sa lege regionale n. 23 de su 29 de mese de argiolas 1998.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s