Lanusèi. Pianu de preventzione de sa corrutzione e trasparèntzia triènniu 2019-2021 –Avisu pùblicu

Sa Comuna de Lanusè, in s’àmbitu de is initziativas prevìdidas dae sa vigente normativa in matèria de preventzione de sa corrutzione e de trasparèntzia de sa faina amministrativa, depet protzèdere, intro su 31 Ghennàrgiu 2019, a s’agiornamentu de su “Piuanu Triennale de preventzione de sa Corrutzione (PTPCT)” cosa sua – cumprensivu fintzas de una setzione ispetzìfica in is òbrigos pro sa Trasparèntzia – adotadu cun deliberatzione de sa Giunta comunale n. 6 de su 29/01/2018.
Si cumbidant, duncas, totus is sugetos portadores de interessu in relatzione a sa faina de s’Amministratzione – siant issos sugetos pùblicos o privados, grupos organizados e nono, sìngulos tzitadinos – a mandare – intro is oras 12:00 de lunis 28 ghennàrgiu 2019 – propostas e cunsìgios.
Is propostas, osservatziones o cunsìgios – sutascritos e de is cales s’Ente at a pòdere tènnere contu in sede de aprovatzione definitiva de su PTPC – ant a dèpere èssere inoltrados a s’Ente – Responsàbile pro sa preventzione de sa corrutzione – impreende s’apòsitu mòdulu iscarrigàbile in sa presente setzione e inoltrados cun is sighentes modalidades:
PEC protocollo.lanusei@pec.comunas.it;
Cunsigna a manu a s’Ufìtziu Protocollu Generale de s’Ente – situ in sa Bia Roma n. 98 durante s’oràriu de abertura a su pùblicu (dae is 11:00 a is 13:00 totus is dies e dae is 16:00 a is 18:00 su lunis a merie);
Racumandada A.R. a s’indiritzu: Bia Roma, 98 – 08045 – Lanusèi (NU).
Pro mègius cunsentire s’aportu de contributos mirados si rimandat a su Pranu de preventzione de sa Corrutzione de su triennio 2018/2020, publicadu in su Situ de sa Comuna de Lanusèi – Setzione Amministratzione Trasparente – Sutasetzione “Àteros àteros cuntènnidos- Corrutzione”.

anticorruzione-trasparenza

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s