Lanusè. Pranos Personalizados Lege 162/98

Sa Regione Sardigna at comunicadu chi totus cussos chi sunt in possessu de sa tzertificatzione de sa Lege. 104/92 art. 3 comma 3, emìtida intro su 31.12.2018 o chi intro custa data apant fatu sa bìsita acanta sa cummissione mèdica, podent fàghere recherta pro s’ativatzione de unu pranu personalizadu de sustènniu segundu cantu prevìdidu dae sa Lege 162/98.
Sa modulìstica e s’elencu de sa documentatzione chi serbit est disponìbile acanta is ufìtzios de su Servìtziu Sotziale de sa Comuna de residèntzia durante s’oràriu de abertura a su pùblicu.
ISCADÈNTZIA PRO SA PRESENTADA DE IS DOMANDAS: 15 MARTZU 2019

AVISU ORIGINALE

pranos immagine

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s