Coldiretti Nùgoro-Ogiastra. Movet dae Elini su giru in su territòriu pro atobiare is sòtzios

coldirettiCumentzat in Elini su giru de Coldiretti Nùgoro-Ogliastra pro atobiare e pro si cunfrontare cun is sotzios suos de su territòriu. Est su chi nd’est essidu a campu dae s’assemblea de is 70 presidentes de setzione cunvocados sa chida colada in Nùgoro dae su presidente e dae su diretore provintziale Leonardo Salis e Alessandro Serrat.
“Amus allegadu de su chi amus fatu in is meses colados e nos semus cunfrontados a pritzu is pretos, de is istrategias – at naradu su presidente Leonardo Salis -. Cumentzande dae su prètziu de su late e dae is propostas chi amus postu in campu comente assòtziu”.
Is dirigentes provintziales ant peri craridu sa situatzione de sa limba bleu a pustis de sa noa de s’acabbu de su firmu de su bestiàmine, ma pari de diversas initziativas chi si sunt ponende in campu pro sa valorizatzione de is produtos agroalimentares.
“Amus peri programmadu is assemblea territoriales, nd’amus a fàghere a su mancu 3 a su mese cumentzende dae sa chi amus a fàghere oe in Ogiastra – afirmat su diretore Lisandru Serra -. Cherimus atobiare is sotzios, pro faeddare de is pretos sindacales ma fintzas de is organigrammas noos de s’ufìtziu de cumpetèntzia territoriale”. S’apuntamentu est pro oe a Elini in is iscolas elementares in bia Pompei.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s