Àrthana, Cunvocatzione de is comìtzios eletorales

Eletzione de su Presidente de sa Regione e de su de XVI Cunsìgiu Regionale de sa Sardigna

Domìnigu su 24 de freàrgiu 2019

CUNVOCA DE IS CUMÌTZIOS

SU SÌNDIGU

BIDU  s’Istatutu ispetziale pro sa Regione Sardigna;

BIDA  sa lege regionale istatutària de su 12 de onniasantu 2013, n. 1, “Lege istatutària eletorale a cunforma a s’artìculu 15 de s’Istatutu ispetziale pro sa Sardigna”;

BIDA  sa lege regionale de su 26 de mede de argiolas 2013, n. 16, “Organizatzione amministrativa de su protzedimentu e de is votatziones pro s’eletzione de su Presidente de sa Regione e de su Cunsìgiu regionale. Càmbios a sa Lege regionale  de su 6 de martzu 1979, n. 7 (Normas pro s’eletzione de su Cunsìgiu regionale)”;

BIDA  sa lege regionale de su 6 de martzu 1979, n. 7, “Normas pro s’eletzione de su Cunsìgiu regionale”;

BIDU  su decretu de su Presidente de sa Repùbblica de su 30 de martzu 1957, n. 361, “Aprovatzione de su testu ùnicu de is leges cun normas pro s’eletzione de sa Càmera de is Deputados”;

BIDU  su decretu de su Presidente de sa Regione de su 14 de mese de idas 2018, n. 118, publicadu in su Bulletinu ufitziale de sa Regione autònoma  de sa Sardigna n. 56 de su 17 de mese de idas 2018, cun su cale est istada aprovada sa tabella cun su nùmeru de sègios chi tocant a cada tzircuscritzione eletorale;

PONET A NOTU

chi cun decretu de su Presidente de sa Regione de su 28 de mese de idas 2018, n. 127, publicadu in su Bulletinu ufitziale de sa Regione autònoma de sa Sardigna de su 10 ghennàrgiu 2019, sunt istados cunvocados pro sa die de domìniga su 24 freàrgiu 2019 is cumìtzios eletorales pro s’eletzione de su Presidente de sa Regione e de su de XVI Cunsìgiu regionale de sa Sardigna.

Is operatziones preliminares de is ufìtzios de setzione ant a cumintzare a ora de is 16.00 de sàbadu u 23 de freàrgiu 2019.

Domìnigu su 24 de freàrgiu 2019 a ora de is 6:30 ant a torrare a cumintzare is operatziones preliminares e a s’acabbu de custas at a èssere decrarada aberta sa votatzione chi at a sighire finas a ora de is 22.00.

Àrthana, su 10.01.2019                                                                                                   SU SÌNDIGU

Marco Melis

site_gallery_download.jpg

S’ELETORE, PRO PÒDERE VOTARE, DEPET MUSTRARE A SU PRESIDENTE DE SÈGIU SA TÈSSERA ELETORALE PERSONALE (O UN’ATESTADU SOSTITUTIVU) E UNU DOCUMENTU DE RECONNOSCHIMENTU

arthana. cunvocatzione comìtzios eletorales

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s