Dae su 01 ghennàrgiu 2019 at a èssere ativu su calendàriu nou pro su ritiru de is refudos urbanos e ant a bènnere aplicados is disponimentos noos ligados a s’ordinàntzia sindacale n. 42 de su 26 de onniasantu 2018 ispiegados in s’avisu sighente. Avisu
Possibilidade de iscarrigare su documentu in formadu PDF de totu s’annu.
CALENDÀRIU NOU REGORTA REFUDOS ANNU 2019

Raccolta-differenziata-0.jpg

Annunci