Lanusè. Publicadu su calendàriu 2019 pro sa regorta de s’àliga

Dae su 01 ghennàrgiu 2019 at a èssere ativu su calendàriu nou pro su ritiru de is refudos urbanos e ant a bènnere aplicados is disponimentos noos ligados a s’ordinàntzia sindacale n. 42 de su 26 de onniasantu 2018 ispiegados in s’avisu sighente. Avisu
Possibilidade de iscarrigare su documentu in formadu PDF de totu s’annu.
CALENDÀRIU NOU REGORTA REFUDOS ANNU 2019

Raccolta-differenziata-0.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s