Barì. Campagna microchipadura gratuita

Pròroga a su 31 Ghennàrgiu 2019 tèrmines iscadèntzia presentada rechertas prenotatziones de sa microchipadura.

Pròroga de s’iscadèntzia de is prenotatziones microchipadura de is canes organziada dae s’Amministratzione Cumonale, in collaboratzione cun s’ATS ASSL de Lanusè,  de una die de sensibilizatzione a sa cultura de su respetu de sos animales de domo, preventzione e cuntrastu de su randagismu, pro mèdiu de s’erogatzione de servìtzios gratuitos, de iscritzione a s’anàgrafe canina e aplicatzione de microchip, pro more chi resesset mègius s’initziativa, sunt prorogados, a su 31 Ghennàrgiu 2019, oras 17:30, sos tèrmines pro sa presentada, a sa Comuna de Barì, Ufìtzio Protocollu, de sas rechertas de prenotatzione de sa microchipatura.

Sos tempos e logos de esecutzione de sas operatziones de insertada de su microchip, chi at a bènnere fatu dae personale veterinàriu, ant a bènnere comunicados dae s’Amministratzione Cumonale, cun avisu, in base a apòsitu calendàriu chi at a èssere pubblitzidadu.

Iscàrriga mòdulu aparauladura microchippatura (pdf)

microchippatura cani.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s