Barì. Avisu cunditziones meteorològicas cuntràrias pro bentu e maregiadas dae su 08/01/2019

Avisu cunditzionet meteorològicas cuntràrias pro temperaduras bassas dae su 03/01/2019. Su Tzentru Funtzionale Detzentradu de sa Protetzione Tzivile cun protocollu N°629/2019 de su 08/01/2019 at emìtidu su sighente Avisu pro Cunditziones Meteorològicas Cuntràrias – Bentu e Maregiadas  bàlidu dae sas oras 14:00 de su 08/01/2019 a sas oras 23:59 de su 09/01/2019. Partinde dae su merie  de su 08/01/2019 sa Sardigna at a èssere interessada dae bentu forte otzidentale in sas zonas costeras e a presu de is montes. In su cursu de sa serada s’at a tènnere un’aumentu de sa bentilatzione de maestrale in s’ìsula, finas maretas in sas zonas costeras otzidentales. Su 09/01/2019 s’at a assistire a unu apasigamentu progressivu de sa bentilatzione in sa Sardigna setentrionale, mentras sos setores de sas zonas costeras otzidentales e meridionales ant a èssere galu interessados dae bentu forte finas burrasca. Ant a èssere possìbiles maregiadas in sas costas chi abrontant a nord-ovest.

Consulta s’avisu cumpletu

condimeteo-8-1-19.png

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s