Tzerimònia in sa crèsia de su Rosàriu de Nùgoro: festa cun is autores de is lìteras in sardu a is Tres Res.

«Chi sanet totu is malaidos, chi paghent de prus su late a is pastores, e gasi babbu istat cuntentu, e si mi podet mandare un’aereoplanu telecumandadu». Ddoe tenet de totu in su repertòriu de is lìteras iscritas in in sardu e imbiadas dae ogna ungrone de s’ìsula a is Res Martzioro, Baldassarru e Gasparru. Sessanta is litereddas prus significativas e geniosas, giai publicadas a tempus de rècord in unu libru e premiasas su 6 de ghennàrgiu in sa crèsia de su Rosàriu, bighinadu Santu Predu, in Nùgoro. «Nùgoro, est sa capitale de is Tres Res» at sutaliniadu Diegu Corràine, diretore editoriale de sa domo editora Papiros, ideadore e ànima de custu cuncursu ùnicu e durajolu. Lòmpidu a sa 27ª editzione, at fintzas a como interessadu «a su mancu 10.000 pitzinnas e pitzinnos de is iscolas elementares».

Tra is pitzinnos premiados in Nùgoro, finas is iscolanos de sa classe tertza A de s’iscola elementare de Irbono, acumpangiados dae sa maistra Paola Deiana.

Annunci