downloadS’avertet sa tzitadinàntzia chi in sa die de Lunis 14 de Ghennàrgiu 2019 dae is oras 09:00 a is oras 14:00  in carchi bia de sa Comuna de Irbonu at a èssere interrùmpida s’energia elètrica pro fàghere traballos in is impiantos. Pro connòschere mègius cales caminos e bighinados ant a èssere interessados dae s’interrumpimentu si pregat de bisionare custu Avisu.

Annunci