Irbono. Agiudos contra de s’ispopulamentu

Ogna famìlia cun unu pipiu minoreddu nàschidu dae pagu no at a pagare sa Tari pro duos annos.

bonus-bebe-4.jpgSu Comunu de Irbono, ghiadu dae su Sìndigu Andrea Piroddi, pro chircare de parare barra a s’ispopulamentu (is residentes sunt pagu prus de 2000), at promòvidu una initziativa pro tèndere sa manu a is famìlias chi tenent unu pipiu piticu deretu de nàschere chi no ant a pagare pro duos annos sa derrama pro sa regorta de s’àliga. S’initziativa, presentada dae su consigeri comunale Rocco Cerina in is retzas sotziales cun sa frase “Eja saigiones, nono Tari”, est istada iscrita in su regulamentu comunale nou aprovadu a s’acabbu de su 2018.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s