Ogna famìlia cun unu pipiu minoreddu nàschidu dae pagu no at a pagare sa Tari pro duos annos.

bonus-bebe-4.jpgSu Comunu de Irbono, ghiadu dae su Sìndigu Andrea Piroddi, pro chircare de parare barra a s’ispopulamentu (is residentes sunt pagu prus de 2000), at promòvidu una initziativa pro tèndere sa manu a is famìlias chi tenent unu pipiu piticu deretu de nàschere chi no ant a pagare pro duos annos sa derrama pro sa regorta de s’àliga. S’initziativa, presentada dae su consigeri comunale Rocco Cerina in is retzas sotziales cun sa frase “Eja saigiones, nono Tari”, est istada iscrita in su regulamentu comunale nou aprovadu a s’acabbu de su 2018.

Annunci