effb776d-a941-41b9-84ba-3bbebe009973Ascurta s’àudio de sa noa

In intro de su calendàriu de is eventos “Natale in corso 2018”, su 5 de ghennàrgiu, a is 3 de merie  in su cursu Vittorio Emanuele, Tombolata pro is pitzocheddos de sa bidda, aparitzada dae su Sòtziu N. S. de sa Munserrada

A mesunote ddoe  at a èssere  s’eventu “Serata Disco Epifany Night”, in su palàtziu de su sport cun su grupu The Secret Project.

Su 6 de ghennàrgiu a is 10 de mangianu, in pratza de crèsia, arribu de is Befana.  A is 5.30 de merie, premiatzione de sa vetrina prus bella. A is 6 de merie, Presèpiu vivente. Is personàgios de su nachimentu ant a isfilare dae sa pratza de crèsia finas a sa crèsia de Santu Leonardu, colandu fatu fatu de is caminos de sa bidda betza.

Su 13 de ghennàrgiu, in pratza de crèsia a is 9 de mangianu, partèntzia de “Su passillari ‘e ierru”, escursione aparitzada dae su sòtziu Archeològicu Bariesu cun pràngiu suta prenotatzione. S’Amministratzione Comunale de Barì, àugurat a totus bonas festas e bonu 2019.

 

Annunci