Is corsistas ogiastrinos in Macumere pro  sa festa de sa limba sarda

Is istudiantes de s’Isportellu Linguìsticu de s’Unione de is Comunas de s’Ogliastra ant retzidu is atestados de frecuèntzia a  is cursos de limba e cultura sarda realizados dae s’Isportellu Subracomunale de Àrthana.

S’editzione 2018 de “L’ischis ma non l’ischis” in Macumere at superadu de seguru is aspetativas pro gradimentu e partetzipatzione de pùblicu, consolidende s’initziativa organizada dae s’Istitutu Camillo Bellieni comente a una bera  festa manna de sa limba sarda, una ricurrèntzia oramai  annuale. Sinnu chi sa sensibilidade a pitzu de su tema creschet cada annu de prus, interessende is istitutziones, is apassionados e mescamente is giòvanos.

In sa sala cunvegnos de sa Biblioteca Comunale, sa presidente Is.Be Maria Doloretta Lai at moderadu is interventos de su mangianu, totus in limba sarda. Su primu est istadu cuddu de su sìndigu Antoni Onoradu Succu, su cale at espressadu apretzamentu pro sa resèssida de s’atopu, manifestende sa voluntade de organizare in su benidore, paris cun su Bellieni, àteras initziativas culturales.

Agradèssidos meda sunt istados is intramesos musicales propostos dae sa corale “Santa Anastàsia” de Buddusò chi, a pustis de s’abertura cun su clàssicu “Nanneddu meu”, at propostu unu repertòriu ricu de valore.  “Sa passione pro sa limba e sa cultura sarda depet istupare dae su coro – at afirmadu su diretore iscientìficu Is.Be, Michele Pinna – e su traballu de s’operadore linguìsticu est cuddu de agiudare a recuperare custa passione chi a bias non nche dda faghimus a reconnòschere, ma chi  dimorat semper s’ànima nostra”.

Sa manifestatzione rapresentat s’apuntamentu conclusivu annuale pro is istudiantes de totus is cursos de limba sarda chi ocannu si sunt acumpridos, ultres in Barì, peri in Bortigale, Maltis, Macumere, Oroteddi, Bolòtana, Nùgoro, Marrubiu, Buddusò e Fonne. Is cursistas ant retzidu is atestados de partetzipatzione dae is manos dotzentes Ivan Marongiu, Daniela Masia Urgu, Lucia Sechi, Francesca Sini, Adriana Cocco e Immacolata Salis. A nde fàghere àteros.

Fotografias de Salvatore Taras

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s