S’Acabbadòrgiu de Àrthana

Ascurta su contu

De meda e meda, in Sardigna, candu is bécios s’ammarturànt e non nce dda faiant prus a si manixari de manus insoro, fut óbbrigu po is parentes a nde ddus leari a S’Acabbadórgiu.[1] In custu logu, a largu de bidda, is bécios beniant abbandonaus e lassaus mòrrere de fàmini e de debbilesa. In Àrthana S’Acabbadórgiu fut in Ciarthoco,[2] a metadi de costa de Monte Idolo. Po nce ddus bogari fíncias a incuni, però, fut trabballosu meda, poite su caminu fut in bessia e totus si chesciànt. A s’orróscia is arthanesos, una dì, anti pensau de arreuniri unu verbali de óminis[3] po pònnere arremédiu a custu farrambóddiu. Su primu ci at allegau at nau:

‹‹ A nci bogari is bécios fíncias assusu est unu degollu! ››

‹‹ Est aberu! – at ispúndiu un’àteru – In prus is bécios non si morint de repente, ma abbarrant meda penetendo! Tocat a dd’acabbari cun cust’abbitúdini! ››.

Totus dd’anti pensà aguali ma, a s’úrtimu mamento, candu iant giai sellau de nci bogari cussa moda, su prus giòvanu at pigau su foeddu e at nau:

‹‹ Aspetai unu pagu, is usànthias si depent arrespetari! De nce ddus portari conca assusu, no at a fàiri a nce ddus calari bie giosso e a nce ddus betari in calincuna speréncula? ››.

Totus anti cuncordau cun issu e de sa dí is arthanesos anti cumenciau a portari is bécios a una zona a giosso de bidda, ci ddi nant Sa Péntuma. Incuni ddue tenet unu nuraxi e asuta de su nuraxi ddue tenet unu sperrumadórgiu prenu de orrocas, acantu ddue faiant su niu crobos e gutúrgius. Su logu fut perfetu, poite is bécios ci non moriant a corpu nci pensànt is ais e is arreses a ddus acabbari. S’úrtimu ci nc’iant calau a Sa Péntuma fut unu certu Fisente Fenudi. Su fixu fut tragandonceddu totu a pala, ca non podiat caminari a pès sús, però de sentiu fut apostu. Difati, candu funt erribbaus a su postórgiu de Preda Pasadórgia,[4] biendo ca su fixu fut fadiau, dd’at nau:

‹‹ Pasadí, ca giai s’ant a pasari peri po tui… ››.

Su fixu si ddue est pensau e dd’at preguntau a su babbu:

‹‹ Comente! A mimmi puru nci portant a Sa Péntuma? ››

‹‹ Ammaraolla! Est una lè ci balit po totus… ››.

Intendendo cussus foeddos s’est assuconau e at nau:

‹‹ Ora bà, deo non ti nci porto a incuni a ti irdossolari is crobos, ti ndi leo e t’atacu in logu seguru, in modu ci non dísciat nisciunu! ››.

E gasi at fatu: a iscusi nce dd’at torrau insegus e dd’at atacau in domu sua.

S’annu infatu in Àrthana nd’at bénniu un’annà mala de sciutura. A su fixu dd’anti mutiu in d-una cummissione po valutari su carru de òro de unu certu Donnu Bardili. Su babbu, biendo ca su fixu fut totu arreolau, dd’at preguntau:

‹‹ E poite ses gosi pensamentosu? E ite tenes? ››

‹‹ Ora bà, m’anti mutiu po perithiari su carru de Donnu Bardili… Segund’issu e cantu balit? ››

Fisente dd’at ispúndiu:

‹‹ Ascurta, tui non facas préthiu, nara solu custus foeddos:

Balit prus s’orrosu de Marthu e de Arvili

Checi su carru de Donnu Bardili

Balit prus s’orrosu de Arvili e de Marthu

Checi su carru e cini dd’at fatu

Sa dí de sa reunione totus anti valutau su carru: cini at nau dexe, cini centu e cini milla. Candu est erribbà sa muda sua, su piciocu at arrepítiu is foeddos de su babbu:

Balit prus s’orrosu de Marthu e de Arvili

Checi su carru de Donnu Bardili

Balit prus s’orrosu de Arvili e de Marthu

Checi su carru e cini dd’at fatu

Boliat narri ca mancari su carru èsseret de òro, a mesura, baliat prus s’orrosu.[5] Difati, ci s’annà fut mala e non proiat, in su mese de Marthu e de Arvili calàt su selenu: s’erva cun su laore cresciant etotu e sa gente cun su bestiàmini si podiant sarvari.

Sa cummissione dd’at donau arrexone, però anti cumpréndiu ca cussus foeddos no ndi podiant èssere bessius  de conca de unu giòvanu e anti nau:

‹‹ Tenet béciu in domu! ››

Tandu anti pensau de andari a domu sua a si ndi segurari e ant agatau a Fisente Fenudi atacau in d-unu sutascala. Gasi ant iscopriu ca su fixu, de nce dd’arit acumpangiau a Sa Péntuma, nce dd’iat torrau a bidda in segretu, andandu contras a sa lè. Però no dd’anti cundennau: difati, totus s’anti réndiu contu ca is bécios non cumbenit a ddus abbandonari ainnanti de su tempus, poite funti sàbius e podent donari cunsixus bonos a is giòvanus. De sa dí, po cussu, no nce ddus anti prus portaus a S’Acabbadórgiu, ma ddus anti tentos in domu, arrecreandoddos e istimandoddos fíncias a s’úrtima dí de coa.[6]  

[1]     In Gàiro a S’Acabbadórgiu ddi nant Sa Babbaieca. Custu nòmene si cumponet de dús foeddos: babbai e geca (genna o giassu).

[2]     In custu logu ddu est una gruta (Sa Tumba de Ciarthoco) acantu, segundu su contu, beniant betaus is bécios. Aintru de sa gruta, difati, ddu est unu fossu ci calàt a fundu meda e una bia calaus aintru est impossíbili a nci torrari e béssiri.

[3]     Su verbali de óminis fut fatu de is pressones prus sàbias e valitórias de sa bidda, is óminis de verbali (mai de númeru paris ma sèmpere unu de cucu). Teniant su incàrrigu de pònnere paxi acantu ddue teniat brigas o disammistadis e de pigari decisiones importantis po totu sa bidda.

[4]     Is postórgios furinti logos fatu de caminu acantu sa gente ci torràt de su sartu si firmàt po asseliari su biaxu o peri po si pasari. Unu postórgiu podiat èssere una mata, una funtana o una preda de acollari, ci andàt bene po assentari su càrrigu censa ddu pònnere in terra. Po cussu in Àrthana, a su postórgiu de Preda Pasadórgia ddi nant peri “Preda Pesadórgia”. Su postórgiu prima de lómpere a Ciarthoco, invece, si naràt S’Ílixi de sa Pandela e fut própiu  asuta de una mata manna de ílixi. Is bécios contant ca custa mata s’agatàt galu finas a su Cincuanta, poi est istétia ispérdia de su fogu.

[5]     S’orrosu est un’arràcia de arravinedda fini ci, in notes craras o pagu abbueràs, calat de s’àera e infundit su logu. S’orrosu non fait dannu, antzis, giuat a sa terra, massimu in tempus de sicore. Sa cilixia, invece, est unu farigheddu de ghiàciu ci, a denote, in tempus de fritu, si ponet in pithu de is cosas. Est dannosa meda e in beranu ndi podet spèrdere bíngias e ortos.

[6]     Custa stória, contà in manera diferente, s’agatat peri in àteras biddas de s’Ogliastra e de Sardigna. A Lanusè, S’Acabbadórgiu fut in Su Nuragi de Perda de Floris; a Foghesu in Su Monte de is Nius; a Orthullè in Su Pígiu de su Béciu. A bonugontu, in dónnia bidda, is acabbadórgios furinti cuasi totus a presu de unu nuraxi.

0001.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s