Allertamementu de livellu artu (Ruju). Suspensione de is atividades didàticas in is iscolas.

Pro more de sa pubblicazione de un’avisu de allerta mèteo de crititzidade arta, allerta ruja- istadu de allarme, su sìndigu de Lanusè at emìtidu s’ordinàntzia n. 29 cun sa cale suspendet, pro mègous seguresa, is atividades didàticas in is iscolas de ogna òrdine e gradu in su Comunu de Lamnusè. Su sìndigu recumendat a torus de donare su màssimu cuidadu in is oràrios in ue ddoe tenet prus arriscu, e invitat totus is tzitadinos a rispetare s’ordinàntzia unida a custu comunicadu.

ordinàntzia n. 29 de su 03.10.2018-converted-converted

temporale_2.jpg

Annunci