Lanusè. Avisu de serrada de is iscolas pro allerta mèteo

Allertamementu de livellu artu (Ruju). Suspensione de is atividades didàticas in is iscolas.

Pro more de sa pubblicazione de un’avisu de allerta mèteo de crititzidade arta, allerta ruja- istadu de allarme, su sìndigu de Lanusè at emìtidu s’ordinàntzia n. 29 cun sa cale suspendet, pro mègous seguresa, is atividades didàticas in is iscolas de ogna òrdine e gradu in su Comunu de Lamnusè. Su sìndigu recumendat a torus de donare su màssimu cuidadu in is oràrios in ue ddoe tenet prus arriscu, e invitat totus is tzitadinos a rispetare s’ordinàntzia unida a custu comunicadu.

ordinàntzia n. 29 de su 03.10.2018-converted-converted

temporale_2.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s