Dae su primu de ghennàrgiu 2019 at a èssere obligatòria sa faturatzione eletrònica pro totus is impresas. Pro custu motivu sa Càmera de Cumèrtziu de Nùgoro e Ogiastra (Confcommercio Imprese per l’Italia), cun sa partetzipatzione de s’Amministratzione Comunale de su Comunu de Lanusè, ant cundoradadu pro chenàbura su 19 de mese de ladàmine 2018, in s’aposentu de su consìgiu comunale de Lanusè de via Roma 98, a ora de is 3 e mesu de merie, un’atòpu pro chistionare de su funtzionamentu de sa fatura eletrònica. Pro nde ischire de prus o pro àtera informatziones si podet telefonare a is numero de telèfono 0784 30407 o 0784 36403, opuru si podet mandare una mail a s’indirìtziu de posta eletrònica nuoro@confcommercio.it

confcommercio.jpg

Annunci