Sa dotora Lara andat in pensione. Sa lìtera tocante pro is assistidos suos: “Orgugliosa de èssere istada su mèdicu bostru”

Sa dotora Marilena Lara a pustis de 41 annos de traballu lassat s’atividade ambulatoriale chi dd’at bìdida assìstere bona parte de is tzitadinos tortoliesos. Cun una lìtera saludat is assistidos suos.

Comùnicat a is assistidos suos custa noa cun una lìtera tocante indiritzada a totus is famìlias  chi in is annos at assistidu, ghiadu e pro is cales tenet un’istima manna. At a sighire sa faina sua  de ispetzialista in Geriatria, in Dietologia e comente Mèdicu Tzertificadore pro su cunsighimentu e rinnovu de is patente.

Custa sa lìtera de sa dot.ssa Lara:

«Assistidas e Assistidos istimados,

Fiat su 22/12/1977 cando m’aiant assignadu sa segunda cunduta mèdica de Tortolì.

In custu percursu de esistèntzia duradu 41 annos est arribbadu su momentu de dèpere cambiare custu caminu.

Su 21 cabudanni sa cunventzione cun s’A.S.L. comente Dutora de Meighina Generale, iscadit. Dia àere disigiadu postitzipare custu momentu ma non m’est istadu cuntzèdidu.

Ispero de èssere istada pro bois unu puntu de riferimentu, de bos àere ischidu iscurtare, cumprèndere e èssere istada in medas ocasiones una figura familiare, interessada a is problemas bostros e a bortas de is brègios e de is satisfatziones bostras.

Su tretu acumpridu paris est istadu pro mene istrutivu, meda importante e de profetu. Cun grandu cummotzione e  tristesa bos depo saludare. S’ambulatòriu meu restat abertu pro sa prosighimentu de su traballu miu de ispetzialista in Geriatria, in Dietologia e comente a Mèdicu Tzertificadore pro cunsighimentu e rinnovu de is patentes patente.

Apo a èssere comente si siat a disponimentu de totus, poderende su fidòtziu chi m’ais donadu, e pro chie dd’at a chèrrere, so semper bronta a donare cussìgios, agiudos e indicos. So fiera de èssere istada su mèdicu bostru e bos bògio torrare gràtzias pro sa fide chi ais tènnidu in mene.

Dr. Marilena Lara».

medico_0.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s